ZŠ Plzeňská

ZŠ Plzeňská

ZŠ PLZEŇSKÁ

Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00


Charakteristika ŠVP

Tvořivá škola pro praktický život

Náš ŠVP je založen na rozvoji osobnosti žáka ve vstřícném prostředí a na vytváření pozitivních mezilidských vztahů ve škole i na veřejnosti. Vzdělávání je založeno na činnostních formách výuky s propojením na praktický život.

V programu uplatňujeme kladné sebehodnocení žáka, který se učí pracovat samostatně i v týmu. Výsledky vzdělání se musí projevit nejen v kvalitě vědomostí, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti jedince. Každý by měl pocítit uspokojení nad dosaženými výsledky, prožít úspěch. Efektivitu vzdělání nemůžeme založit na posuzování chyb žáka. Od začátku školní docházky je žák veden k zodpovědnosti a zájmu o vzdělání.

Zaměření školy:

 1. Inkluzívní vzdělávání pro nadané i dyslektické žáky
 2. Práce s výpočetní technikou
 3. Výuka cizích jazyků
 4. Ekologická výchova a zdravý životní styl
 5. Propojení keramiky do vyučovacího procesu od 1. do 9. ročníku
 6. Vedení žáků k toleranci a ohleduplnosti
 7. Rozvoj čtenářské gramotnosti a komunikace
Inkluzivní vzdělávání pro děti se speciálními výchovně - vzdělávacími požadavky
 • Individuální rozvoj dětské osobnosti


 • Tvorba a plnění individuálních vzdělávacích plánů na základě výsledků psychologického vyšetření


 • Spolupráce s organizacemi zabývajícími se vzděláváním dětí se speciálními potřebami
Rozvoj uživatelských dovedností, práce na PC
 • Žák pracuje s programy (vzdělávacími, naučnými a zábavnými)


 • Pohybuje se na internetu, kde vyhledává informace, prezentuje své myšlenky pomoci výpočetní techniky


 • Pro komunikaci a přenos souborů se učí používat elektronickou poštu


 • Vysvětlení ochrany duševního vlastnictví
Motivovat žáky k jazykovému sebevzdělání
 • Celoživotní vzdělání umožňuje usnadnění seberealizace na trhu práce


 • Rozvoj bezkonfliktní komunikace


 • Tolerantní myšlení
Vytvářet u žáků pozitivní vztah k přírodě, k člověku
 • Enviromentální výchova – využívání projektů neziskových organizací


 • Dbaní na čistotu školního prostředí, okolí školy


 • Dodržování zdravého stravovacího a pitného režimu


 • Vysvětlení sociálně patologických jevů ve společnosti (šikana, krádeže, závislosti, ..)


 • Dopravní výchovou vést k prevenci úrazů


 • Odpovědnost za vlastní zdraví a způsob života
Posílit u žáků kreativní dovednosti
 • Osvojování základních pracovních dovedností a návyků, rozvíjení představivosti, trpělivosti


 • Účast na soutěžích, olympiádách, výstavách
Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem
 • Atmosféra demokracie a přátelství nejen ve škole


 • Spolupráce s rodiči


 • Osobní odpovědnost za výsledky práce


 • Práce se školním řádem, školním parlamentem


 • Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí jiných kultur
Vést žáky k aktivní četbě, otevřené komunikaci
 • Interpretace čteného textu od 1. třídy


 • Podpora čtenářské zvídavosti – průběžné vedení čtenářských deníků, návštěvy školní knihovny


 • Využívání výchovných přednášek v MK Prahy 5, návštěvy pražských divadel


 • Tvořivost – práce na projektech


 • Dodržování etiky komunikace, slovní hry
© 2011 Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00